Grunden för en
ljusare framtid

Boendelösningar

Vår målgrupp är personer och familjer över 18 år med exempelvis psykosocial problematik, beroende, kriminalitet, psykiska funktionshinder eller samsjuklighet, och som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden eller är i behov av skyddat boende. Grundtanken är att stödja personer till ett så självständigt boende som möjligt. Teambos breda utbud av boendelösningar gör att vi kan erbjuda trygga och flexibla insatser anpassade efter individuella behov. Våra olika boendeformer gör att vi har möjlighet att stötta en person från exempelvis Akutboende med anpassat stöd till referenslägenhet för att få boendereferenser och sedan kunna gå vidare till ett eget lägenhetskontrakt.

Vi erbjuder individanpassade lösningar och med hög flexibilitet strävar vi alltid efter att skapa kvalitativa insatser. Vid samtliga boendeplaceringar har vi regelbunden kontakt och uppföljning med socialtjänsten. Vi arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag, upprättar genomförandeplaner och lämnar varje månad boenderapporter.

Teambo arbetar med kvalitet i fokus. För att säkerställa att de boende får rätt stöd har vi arbetat med processkartläggning av alla verksamhetens viktigaste processer. Processkartorna är ett levande material som vi använder i det löpande förbättringsarbetet.

Vårt huvudkontor ligger i Göteborg med en filial i Mälardalen. Våra boendelösningar finns över stora delar av Sverige, från Skåne i söder, till Stockholm i öst, Göteborg i väst och Dalarna i mellersta/norra Sverige.

Skyddat boende

Skyddat boende erbjuder vi de personer och familjer som behöver komma ifrån sin hemmiljö på grund av hot eller våld. Det kan handla om hedersrelaterad problematik, våld i nära relationer eller behov kopplat till kriminalitet såsom organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism. Vi ser till helheten och tar hänsyn till individens och socialtjänstens önskemål.

Lägenheterna, som är fullt möblerade, är utlokaliserade runt om i landet och vi har personal som stöd för den boende under hela boendetiden. Skyddsplaceringar sker i samverkan med socialtjänsten och andra berörda myndigheter och anpassas utifrån hur hotbilden ser ut.

Trygghet och säkerhet är av yttersta vikt. Vi kan omgående omplacera personer vid en uppkommen hotbild under placeringstiden. Som en del i insatsen arbetar vi fram en skyddsbedömning. Vi erbjuder den skyddsplacerade personen individanpassad information om vad personen själv bör tänka på för att främja sin säkerhet.

Några anledningar till varför kommuner tar hjälp av oss:

• Vi tar emot både planerade och akuta placeringar, även samma dag.
• Vi kan ta emot placeringar från hela landet och i möjligaste mån hjälper vi till med hämtning från aktuell plats och skjuts till boendet.
• Vi kan ordna boende på flera olika orter runtom i Sverige och även akut omplacera personer.
• Vi har stor erfarenhet av att möta personer med utländsk bakgrund, som innefattar annan kultur, språk, seder och religion.
• Vi arbetar utifrån socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.

I ett led att säkerställa kvaliteten i vårt arbete samarbetar vi med företaget Säker Kompetens. Säker Kompetens har lång erfarenhet av att arbeta med personskydd och säkerhet.

Specialboende och Akutboende med anpassat stöd

Detta är boendeformer som skräddarsys efter de behov som personen har. Vår personal besöker regelbundet den boende under hela placeringen och erbjuder stöd utifrån uppdraget från socialtjänsten.

De personer som kan vara aktuella för Specialboende och Akutboende med anpassat stöd kan exempelvis vara akut hemlösa, komma direkt från behandlingshem, ha ett latent missbruk, någon form av psykisk, fysisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller vara nyligen frigiven från fängelsestraff.

Det kan vara personer som behöver extra stöd för att sedan övergå till en mer självständig boendeform. Stöd i kontakt med myndigheter och andra betydelsefulla personer är centralt i arbetet. Lägenheterna är fullt möblerade och ligger utlokaliserade runt om i landet.

Träningsboende och referensboende

Träningsboende är steget före referensboende. Lägenheten för träningsboende är grundmöblerad. En lägenhet för referensboende är omöblerad. Syftet med referensboende är att kunna få boendereferenser för att kunna gå vidare mot ett eget lägenhetskontrakt. I insatserna träningsboende och referensboende arbetar boendestödjare med att motivera och stödja individer att självständigt kunna sköta ett hem. Vår personal besöker den boende kontinuerligt under hela boendetiden och genomförandeplanen ligger till grund för arbetet.

Boende utan stöd, BUS

För vuxna och familjer som inte behöver något stöd finns boende utan stöd i form av vandrarhem eller lägenhet.

Vi har ramavtal med följande kommuner

– Göteborgs stad, IK17290-06, IK16409-03, IK 17244-32

– Mölndals stad, KS 180/17

– Partille kommun, KS 180/17, SAN/2016:47

– Härryda kommun, KS 180/17

– Ljusdals kommun, 11438

– Trollhättans kommun, 2018/431-01

– Vänersborgs kommun, 2018/431-01

-Stenungsund 2018-504

-Orust 2018-504

-Tjörn 2018-504

-Lilla Edet 2018-504

-Ale 2018-504

-Kungälv 2018-504