Grunden för en
ljusare framtid

Boendelösningar

Utifrån boendedelen är målgruppen personer över 18 år med psykosocial problematik, beroende, kriminalitet, psykiska funktionshinder samt samsjuklighet, och som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden eller är i behov av skyddat boende. Grundtanken är att stödja personer till ett så självständigt boende som möjligt. Teambos breda utbud av boendelösningar gör att vi kan erbjuda trygga och flexibla insatser anpassade efter individuella behov.

Vi erbjuder individanpassade lösningar och med hög flexibilitet strävar vi alltid efter att skapa kvalitativa insatser. Vid samtliga boendeplaceringar har vi regelbunden kontakt och uppföljning med socialtjänsten. Vi arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag, upprättar genomförandeplaner och lämnar varje månad boenderapporter.

 

Skyddat boende

Skyddat boende erbjuds till de personer som behöver komma ifrån sin hemmiljö på grund av hot eller våld. Det kan handla om hedersrelaterad problematik, våld i nära relationer eller behov kopplat till kriminalitet såsom organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism. Vi ser till helheten och tar hänsyn till individens och socialtjänstens önskemål.
Lägenheterna, som är fullt möblerade, är utlokaliserade runt om i landet och vi har personal som stöd för den boende under hela boendetiden. Trygghet och säkerhet är av yttersta vikt. Placering sker i samverkan och utifrån hotbild. Vi erbjuder individanpassad information om vad personen själv bör tänka på för att främja sin säkerhet. Vi kan omgående omplacera personer vid en uppkommen hotbild. Som en del i insatsen arbetar vi fram en skyddsbedömning.

 

Specialboende och Akutboende med anpassat stöd

Detta är boendeformer som skräddarsys efter de behov som personen har. Vår personal besöker regelbundet den boende under hela placeringen och erbjuder stöd utifrån uppdraget från socialtjänsten. De personer som kan vara aktuella för Specialboende och Akutboende med anpassat stöd kan exempelvis vara akut hemlösa, komma direkt från behandlingshem, ha ett latent missbruk, någon form av psykisk, fysisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller vara nyligen frigiven från fängelsestraff. Det kan vara personer som behöver extra stöd för att sedan övergå till en mer självständig boendeform. Stöd i kontakt med myndigheter och andra betydelsefulla personer är centralt i arbetet. Lägenheterna är fullt möblerade och ligger utlokaliserade runt om i landet.

 

Träningsboende och referensboende

Träningsboende är steget före referensboende. Lägenheten för träningsboende är grundmöblerad. En lägenhet för referensboende är omöblerad. Syftet med referensboende är att kunna få boendereferenser för att kunna gå vidare mot ett eget lägenhetskontrakt. I insatserna träningsboende och referensboende arbetar boendestödjare med att motivera och stödja individer att självständigt kunna sköta ett hem. Vår personal besöker den boende kontinuerligt under hela boendetiden och genomförandeplanen ligger till grund för arbetet.

 

Boende utan stöd, BUS

För vuxna och familjer som inte behöver något stöd finns boende utan stöd i form av vandrarhem eller lägenhet.