Verksamhetspolicy

 

Kvalitet

Med hög kompetens och stort engagemang hos samtliga medarbetare har Teambo ambitionen att vara det självklara valet vid boendelösningar så väl som vid bemanning för socialtjänst. Vår ambition är att stödja de som är placerade hos oss att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att erbjuda flera olika boendealternativ. Vidare är vår målsättning att erbjuda effektiva, långsiktiga och kvalitativa lösningar inom såväl boende som socionombemanning. Genom täta uppföljningar och avstämningar arbetar vi flexibelt och säkerställer en god kvalitet på de tjänster vi erbjuder. Vi arbetar aktivt med brukarnöjdhet och har kunden i centrum. Vi arbetar med ständiga förbättringar genom att sätta upp årliga mål och utveckla vårt ledningssystem kontinuerligt. Att uppfylla kund- och lagkrav är utgångspunkten för allt vårt arbete.

 

Miljö

Avsikten är att miljöpolicyn ska vägleda Teambogruppen i arbetet att vara en långsiktig, miljöanpassad verksamhet. Den lagstiftning, de förordningar och andra krav som ställs på våra verksamheter ska följas. Vi ska bevaka utvecklingen i miljöfrågor och sträva efter att ständigt förbättra vårt miljöarbete och kontinuerligt minska vår miljöbelastning. Vi ska sträva efter att effektivisera våra transporter, minska vatten- och elförbrukning samt effektivisera vår resursanvändning. Därutöver är ambitionen att göra hållbara val av produkter och använda ekologiska och miljöanpassade alternativ i den utsträckning det är möjligt och rimligt. Miljöpolicyn ska vara en integrerad del av samtliga verksamhetsdelar.